Natječaji za zasnivanje radnog odnosa

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA

                   O S I J E K

31000 Osijek, Istarska 3

 

 

 

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Regionalni ured Osijek

Kneza Trpimira 2

31000 OSIJEK

 

 

 

 

Predmet:  Objava teksta natječaja – zasnivanje radnog odnosa

 

U skladu s obvezom utvrđenom  člankom  107., stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 152/14, 7/17 i 68/18), u privitku vam dostavljamo tekstove natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek (u nastavku: Škola), na  radnim mjestima:

 

 stručni učitelj prometne struke

– jedan izvršitelj/ica

– na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati rada tjedno (14 sati nastave tjedno)

 

             suradnik u nastavi elektrotehničke struke

– jedan izvršitelj/ica

– na nedređeno puno radno vrijeme

 

nastavnik strukovnih predmeta elektrotehničke struke

  • tri izvršitelja/ice
  • na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Natječaj za dostavu prijava kandidata otvoren je od 24.05.2019. do 31.05.2019.

 

S poštovanjem.

R a v n a t e lj

 

                                                                                                            Antun Kovačić, dipl.ing.

Osijek, 24 svibnja 2019.                                                                                                               

Klasa:     112-01/19-01/3

Ur.broj:  2158/40-19-3

 

 

 

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA

                   O S I J E K

 

 

KLASA:     112-01/19-01/3

URBROJ:   2158/40-19-3/1

Osijek,   24. svibnja 2019.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK (u nastavku teksta: Škola), objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Radno mjesto:

 

    stručni učitelj prometne struke

– jedan izvršitelj/ica

– na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati rada tjedno od toga 14 sati u nastavi

Uvjeti:

– stečena VŠS prometnog smjera

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), ostali uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti sljedeću

dokumentaciju:

–  životopis,

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi – zanimanju,

–  dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

–  dokaz o državljanstvu,

–  uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi  kazneni postupak u svezi zapreka za

zasnivanje radnog odnosa utvrđenih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

–  dokaz o prethodnom radnopravnom statusu, tj. evidentiranom radnom stažu

(e – knjižica odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starija

od dana objave ovoga natječaja.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Nakon proteka roka za dostavu prijava na natječaj, provest će se prethodna provjera – vrednovanje kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju uvjete ovog natječaja.

 

Popis s imenima pozvanih kandidata, način i područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere, bit će objavljeni na web stranici Elektrotehničke i prometne škole Osijek (elpros.net).

 

U prijavi na natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Priložena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da nakon izbora dostavi izvornike iste. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Za navedeno radno mjesto pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Sa izabranim kandidatom/kinjom sklapa se ugovor o radu uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu obvezan/a je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti potvrdu o priznatom statusu, te ostalu propisanu dokumentaciju.

 

Kandidat/kinja koji/a s poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obavješteni objavom na web stranici Elektrotehničke i prometne škole Osijek (elpros.net) Dostava obavijesti svim kandidatima smatra se obavljenom, istekom osmog dana od dana objave na web stranici Škole.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Škole ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK, Istarska 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – stručni učitelj prometne struke“.

 

 

 

 

 

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA

                   O S I J E K

 

 

KLASA:     112-01/19-01/3

URBROJ:   2158/40-19-3/2

Osijek,   24 svibnja 2019.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK (u nastavku teksta: Škola), objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Radno mjesto:

 

    Suradnik u nastavi elektrotehničke struke

– jedan izvršitelj/ica

– na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

– stečeno srednje strukovno obrazovanje – SSS u području elektrotehnike

– najmanje pet godina stečenog radnog staža u struci

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), ostali uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti sljedeću

dokumentaciju:

–  životopis,

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi – zanimanju,

–  dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

–  dokaz o državljanstvu,

–  uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi  kazneni postupak u svezi zapreka za

zasnivanje radnog odnosa utvrđenih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

–  dokaz o prethodnom radnopravnom statusu, tj. evidentiranom radnom stažu

(e – knjižica odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starija

od dana objave ovoga natječaja.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Elektrotehničkoj I prometnoj školi Osijek da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Nakon proteka roka za dostavu prijava na natječaj, provest će se prethodna provjera – vrednovanje kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju uvjete ovog natječaja.

 

Popis s imenima pozvanih kandidata, način i područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere, bit će objavljeni na web stranici Elektrotehničke i prometne škole Osijek (elpros.net).

 

U prijavi na natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Priložena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da nakon izbora dostavi izvornike iste. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Za navedeno radno mjesto pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Sa izabranim kandidatom/kinjom sklapa se ugovor o radu uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu obvezan/a je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti potvrdu o priznatom statusu, te ostalu propisanu dokumentaciju.

 

Kandidat/kinja koji/a s poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/kinja koji/a nije podnio/la pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obavješteni objavom na web stranici Elektrotehničke i prometne škole Osijek (elpros.net).

Dostava obavijesti svim kandidatima smatra se obavljenom, istekom osmog dana od dana objave na web stranici Škole.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Škole ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK, Istarska 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – suradnik u nastavi elektrotehničke struke“.

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA

                   O S I J E K

 

 

KLASA:     112-01/19-01/3

URBROJ:   2158/40-19-3/3

Osijek,   24 svibnja 2019.

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK (u nastavku teksta: Škola), objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

Radno mjesto:

 

    Nastavnik strukovnih predmeta elektrotehničke struke

– tri izvršitelja/ice

– na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

– stečena visoka stručna sprema u području elektrotehnike

 

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa određenih Zakonom o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17), ostali uvjeti za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99).

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su obvezni priložiti sljedeću

dokumentaciju:

–  životopis,

–  dokaz o stečenoj stručnoj spremi – zanimanju,

–  dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

–  dokaz o državljanstvu,

–  uvjerenje da nije pod istragom i da se ne vodi  kazneni postupak u svezi zapreka za

zasnivanje radnog odnosa utvrđenih člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u

osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),

–  dokaz o prethodnom radnopravnom statusu, tj. evidentiranom radnom stažu

(e – knjižica odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starija

od dana objave ovoga natječaja.

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Elektrotehničkoj I prometnoj školi Osijek da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

Nakon proteka roka za dostavu prijava na natječaj, provest će se prethodna provjera – vrednovanje kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju uvjete ovog natječaja.

 

Popis s imenima pozvanih kandidata, način i područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata, te vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere, bit će objavljeni na web stranici Elektrotehničke i prometne škole Osijek (elpros.net).

 

U prijavi na natječaj obvezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

 

Priložena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da nakon izbora dostavi izvornike iste. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Za navedeno radno mjesto pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Sa izabranim kandidatima/kinjama sklapa se ugovor o radu uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Kandidati/kinje koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu obvezan/a je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti potvrdu o priznatom statusu, te ostalu propisanu dokumentaciju.

 

Kandidati/kinje koji/a se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat/ikinje koji/a nije podnio/la praovodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obavješteni objavom na web stranici Elektrotehničke i prometne škole Osijek (elpros.net).

Dostava obavijesti svim kandidatima smatra se obavljenom, istekom osmog dana od dana objave na web stranici Škole.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Škole ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK, Istarska 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj – suradnik u nastavi elektrotehničke struke“.

 

 

 

 

 

About the Author: Daliborka Pavošević