Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana 2023. – posebni dio