Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022_POSEBNI DIO