Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026._POSEBNI DIO